Statuten van LUVA

Op zestien oktober negentienhonderdtweeennegentig, is voor mij PETRUS BERNARDUS JOHANNES MARIA VAN DEN BOSCH, notaris ter standplaats Papendrecht verschenen: de heer JOHANNES MARTINUS DEN HEIJER, logistiek medewerker, wonende te 3060 HS Sliedrecht, Geulstraat 76 en geboren op tweeëntwintig april negentienhonderdvijfenzestig te 's-Gravenhage en ongehuwd, ten deze handelende: A. voor zich en B. als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. mevrouw MARIA JOHANNA DE GROOT, administratief medewerkster, wonende te 3081 HW Rotterdam, Zwartwaalstraat 99 en geboren op vierentwintig oktober negentienhonderdachtenvijftig te Rotterdam en ongehuwd,

2. de heer JOSEPH FRANCISCUS MARIA WILLEBRAND, technisch- commercieel medewerker, wonende te 3061 PG Rotterdam, - Naaldwijkstraat 29 en geboren op achtentwintig juli negentienhonderdvierenvijftig te Rotterdam en ongehuwd,

3. de heer JOHAN CORNELIS GERARD MORSINK, financieel technisch medewerker, wonende te 3085 AL Rotterdam, Jan Ligthartstraat 25 en geboren op zeven september negentienhonderdzestig te Rotterdam; blijkende van gemelde lastgevingen uit een aan deze akte gehechte akte van volmacht.

De comparant verklaart bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Naam. Zetel en Duur
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "Stichting de leukste uitgaansgroep van allemaal", en hanteert als verkorte naam Stichting LUVA.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: de oudere jongeren (in de leeftijd van ongeveer twintig tot ongeveer vijfenveertig jaar) in de gelegenheid te stellen elkaar door middel van uitgaan en sportieve activiteiten te ontmoeten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van eigen activiteiten en het gezamenlijk boeken van door derden georganiseerde activiteiten.

Vermogen
Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: bijdragen van deelnemers aan de in artikel 2 omschreven activiteiten; subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur
Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacatures) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolgers.

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 1 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze statuten.

5. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijdsduur van vier jaar; zij zijn na het verstrijken van een termijn nog eenmaal voor een termijn hernoembaar, behoudens het bepaalde in artikel 8.

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten volgens de in het huishoudelijk reglement van de stichting beschreven regeling "Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten".

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken nadat het verzoek gedaan is, is de verzoeker zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproep tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde, door de voorzitter, tenminste zeven dagen vantevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Van plaats en tijd der reguliere vergaderingen zal vooraf in het stichtingsorgaan melding worden gemaakt.

7. Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor deelnemers aan activiteiten der stichting; in die gevallen dat het bestuur meent dat door het openbare karakter van de vergadering belangen van individuen of groepen van individuen geschaad kunnen worden, kan het bestuur de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten verklaren.

Artikel 6

1. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

4. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

6. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. In het geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en één van haar bestuurders is deze laatste onbevoegd tot het uitbrengen van een stem.

7. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één der stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangd. Schriftelijke stemming geschiedt middels ongetekende, gesloten briefjes.

8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

9. Ingeval bij stemming de stemmen staken wordt besluitvorming over het betreffende onderwerp uitgesteld tot de eerstvolgende bestuursvergadering. Indien alsdan de stemmen weer staken heeft de voorzitter de bevoegdheid een aanvullende stem uit te brengen.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwering van registergoederen tenzij op grond van een besluit genomen met algemene stemmen van het voltallige bestuur.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 8

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. Het bestuur kan besluiten tot verlenen van volmacht aan één bestuurslid, en/of aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

3. Een bestuurslid defungeert

A. door zijn overlijden;

B. door zijn aftreden, al dan niet wegens de in 4 lid 5 van deze statuten bedoelde termijn;

C. door zijn ondercuratelestelling;

D. door het verstrijken van de termijn waarin hij zijn vijftigste verjaardag viert;

E. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;

F. bij schriftelijke ontslagneming.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling over te gaan, besluiten een commissie te benoemen, bestaande uit een oneven aantal derden met als taak de jaarstukken te controleren.

4. Na vaststelling van de jaarstukken publiceert het bestuur deze in het stichtingsorgaan.

Reglement
Artikel 10

1. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet, of niet uitputtend, in deze statuten zijn vervat.

2. Ingeval van strijdigheid tussen het reglement en deze statuten of de wet wijkt het reglement.

3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen.

4. Op de vaststelling en wijziging van het reglement is het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 11 van deze statuten van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. Alvorens tot wijziging over te gaan raadpleegt het bestuur de deelnemers. De procedure omtrent deze raadpleging wordt beschreven in het in artikel 10 van deze statuten bedoelde reglement. De raadpleging is niet van besluitvormende aard.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariéle akte tot stand komen.

4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 11 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 4 van deze statuten.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen
Artikel 13

In alle gevallen, waarin zomin de wet, deze statuten als het in artikel 10 van deze statuten bedoelde reglement voorziet, beslist het bestuur. Tenslotte verklaarden de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

1. hijzelf tot penningmeester,

2. mevrouw Maria Johanna de Groot, voornoemd, tot secretaris,

3. de heer Joseph Franciscus Maria Willebrand, voornoemd, tot algemeen bestuurslid,

4. de heer Johan Cornelis Gerard Morsink, voornoemd, tot voorzitter.

De comparant is mij, notaris, bekend. Van het bestaan der volmachten is mij notaris genoegzaam gebleken.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Papendrecht, op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

J.M. den Heijer,

P. van den Bosch.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.