Reglement

STICHTING LUVA
Postbus 502
3300 AM  Dordrecht
Telefoon  010-814 4195

Huishoudelijk reglement van de Stichting LUVA

HOOFDSTUK 1: Definities
Art. 1:

A: Dit reglement is gebaseerd op artikel 10 van de statuten van de stichting "de Leukste Uitgaansgroep Van Allemaal", afgekort tot Stichting LUVA en verder aangeduid als LUVA of "de Stichting".

B: In dit reglement wordt bedoeld met:

HOOFDSTUK 2: Openbaarheid
Art. 2

A: Het bestuur is steeds gehouden zo veel mogelijk aan de deelnemers mee te delen, wat het bestuur heeft besloten naar aanleiding van concrete aangelegenheden, een en ander binnen de grenzen van het zinvolle.

B: Wijzigingen in de statuten en/of huishoudelijk reglement worden als voorgenomen bestuursbesluit gepubliceerd in het clubblad. Deelnemers worden de mogelijkheid geboden om binnen 1 maand te reageren. Na deze raadpleging neemt het bestuur definitief een besluit.

C: De in lid A bedoelde bestuurstaak kan worden beperkt door de mogelijkheid, dat de belangen van een individuele deelnemer dan wel een groep deelnemers wordt of worden geschaad.

D: Voor zover het bestuur niet heeft bepaald, dat een vergadering geheel of gedeeltelijk een besloten karakter heeft, hebben deelnemers toegang tot de vergaderingen. De deelnemers kunnen dit kenbaar maken door contact op te nemen met de secretaris.

E: Deelnemers mogen op de bestuursvergaderingen het woord voeren over geagendeerde of na toestemming van de voorzitter, door hen voorgestelde onderwerpen. Deelnemers hebben geen stemrecht.

F: Anderen dan bestuursleden en deelnemers worden op uitnodiging van het bestuur tot de bestuursvergadering toegelaten.

Art. 3

A: De in artikel 11 lid 2 van de statuten bedoelde raadpleging van de deelnemers vangt aan bij publicatie van de wijzigingen in de statuten en/of dit reglement door het bestuur.

B: Na de verschijningsdatum van de publicatie waarin de in lid A bedoelde mededeling is gedaan, hebben de deelnemers één maand de tijd om hun mening, schriftelijk, kenbaar te maken.

C: Desgewenst kan een deelnemer of kunnen een aantal deelnemers een advies uitbrengen. Dit advies is niet bindend.

D: In het blad dat verschijnt na de publicatie, als bedoeld in lid A van dit artikel, dient het bestuur mee te delen of het tot een wijziging van de statuten en/of dit reglement heeft besloten en zo ja, tot welke wijziging. Tevens dient het bestuur gemotiveerd mee te delen aan de deelnemers, zoals bedoeld in lid B en C, in hoeverre het rekening heeft gehouden met hun meningsuitingen dan wel adviezen.

HOOFDSTUK 3: Financiën
Art. 4

A: Het bestuur kan overgaan tot het verlenen van onkostenvergoedingen. Hiervoor komen in beginsel slechts medewerkers en bestuursleden in aanmerking.

B: De voor vergoeding in aanmerking komende kosten zijn:

C: Telefoonkosten worden op basis van een vergoeding van € 7,00 per maand betaald aan:

D: Vervoerskosten worden vergoed:

E: Bij declaratie van vervoerskosten dienen, als bewijs, vervoersbewijzen van het openbaar vervoer, of ondertekende opgaven van het aantal, met de eigen auto, ten behoeve van LUVA verreden kilometers, te worden overlegd. Een en ander voor zover het gedeclareerde bedrag meer bedraagt dan het in lid G van dit artikel genoemde bedrag.

F: Portokosten worden op declaratie en/of na overlegging van een door een bezorgdienst afgestempeld bewijsstuk vergoed.

G: In alle gevallen dat bedragen hoger dan € 7,00 worden gedeclareerd, m.u.v. hetgeen in lid C van dit artikel is bepaald, dient een bewijsstuk en/of een ondertekende verklaring te worden overlegd door degene die de kosten declareert.
Ten behoeve van declaraties lager dan € 7,00 dient slechts een bewijsstuk te worden overlegd in geval van gerede twijfel omtrent de in lid H geformuleerde eis.

H: Van alle gedeclareerde onkosten dient, alvorens tot vergoeding kan worden overgegaan, vast te staan of althans aannemelijk te zijn, zulks ter beoordeling van de penningmeester en, ingeval van meningsverschil tussen hem/haar en de declarerende persoon, van het bestuur, dat de gemaakte onkosten het belang van LUVA dienen.

Art. 5

A: De penningmeester plaatst eenmaal per jaar een kort verslag over de financiële situatie van de stichting in het blad.
Deelnemers die willen reageren op dit verslag kunnen hun reacties binnen een maand kenbaar maken aan het bestuur.
Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk haar reacties mee aan de deelnemers, die hebben gereageerd.

HOOFDSTUK 4: Medewerkers. (redactie leden, felicitatie leden, PR leden, CBA leden, website beheerders)
Art. 6

A: Medewerkers worden door het bestuur benoemd: de door hen uit te voeren taken worden in overleg vastgesteld.

B: Medewerkers worden voor onbepaalde tijd benoemd.

C: Medewerkers zijn te allen tijde verantwoording aan het bestuur verschuldigd.

D: Het bestuur bepaalt het aantal benodigde medewerkers en jaarlijks de vrijstelling van contributie die deze medewerkers kunnen genieten.

Art. 7

A: Medewerkers defungeren:

HOOFDSTUK 5: Commissie Bijzondere Activiteiten.
Art. 8

De taken van de CBA worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de CBA uitgevoerd.

Art. 9

De CBA houdt zich o.a. bezig met:

HOOFDSTUK 6: Deelnemers.
Art. 10

A: Deelnemers worden door het bestuur toegelaten en geroyeerd.

B: Toelating vindt op verzoek van betrokkene plaats.

C: Toelating wordt geweigerd als betrokkene de leeftijd van 30 jaar nog niet of de leeftijd van 56 jaar al wel heeft bereikt op het moment van het indienen van het in lid B van dit artikel bedoelde verzoek, tenzij het bestuur anders oordeelt.

D: Toelating wordt voorts geweigerd als uit feiten of omstandigheden blijkt, dat betrokkene aan alcohol of andere verslavende middelen verslaafd is, gewelddadig van aard is of zeer aannemelijk is, dat betrokkene na toelating op een of andere wijze de belangen van LUVA en één of meer deelnemers zal schaden.

Art. 11

A: Deelnemers worden geroyeerd als zij na gedaan verzoek niet binnen één maand aan de deelnemersbijdrage verplichting voldoen. Zij worden eveneens geroyeerd als zij de stichting benadelen door, na gedane opgave van de wens tot deelname, herhaaldelijk niet aan de verplichting tot betaling van activiteiten voldoen.

B: Deelnemers die zich schuldig maken aan (verbaal) wangedrag, waarbij de belangen van LUVA en/of haar deelnemers worden geschaad worden gewaarschuwd of geroyeerd.

C: Deelnemers die zich te buiten gaan aan herhaling van het in het vorige lid omschreven wangedrag worden geroyeerd.

D: Deelnemers die zich schuldig maken aan strafbare feiten jegens andere deelnemers worden geroyeerd.

E: Deelnemers die geroyeerd worden op basis van het in de leden B, indien geroyeerd, C en D gestelde, worden nimmer meer toegelaten als deelnemer.

F: Om tot een juiste afweging te kunnen komen, dient het bestuur de in de leden C en D bedoelde gedragingen betreft, te beschikken over minstens twee, bij voorkeur schriftelijke verklaringen of, waar het de in lid D bedoelde gedragingen betreft, over een schriftelijke verklaring door of namens de benadeelde.

Art. 12

A: De deelnemers betalen een bepaald bedrag per jaar als deelnemersbijdrage; de hoogte van dat bedrag en het betaaltijdstip worden door het bestuur bepaald.

B: Bestuursleden zijn voor de duur van het bestuurslidmaatschap vrijgesteld van de verplichting tot deelnemersbijdrage.

C: Medewerkers zijn zolang zij de status van medewerker hebben vrijgesteld van de verplichting tot deelnemersbijdrage. Met dien verstande dat de vrijstelling ter beoordeling van het bestuur is, en dat deze vrijstellingen worden toegekend per jaar.

D: Derden kunnen maximaal twee (2) maal aan een activiteit deelnemen zonder deelnemersbijdrage te betalen. Deelnemers dienen aan het bestuur mee te delen of er derden aan activiteiten meedoen. Als er een wachtlijst ontstaat, gaan deelnemers voor.

E: Een deelnemer die zelf een activiteit organiseert (de organisator) mag geen winst maken met zijn/haar georganiseerde activiteit. Wel mogen de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht voor drankjes, toegangskaartjes, zaalhuur en dergelijke, maar niet voor zaken als apparatuur, reiskosten en uren organisator. De organisator dient ook zelf aanwezig te zijn bij de activiteit of een vervanger te regelen in geval van bijvoorbeeld ziekte. Verder mag een vermelding op de website (een activiteit of prikbord bericht) niet gebruikt worden om reclame te maken.

Art. 13

Alle prijzen genoemd in dit reglement zijn aan de algemeen geldende normen van prijsindexering onderhevig. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de hoogte van de deelnemersbijdrage.

HOOFDSTUK 7:
Art. 14

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Dordrecht, 30 oktober 2015